DET BLIVER DU UNDERVIST I

 

På uddannelsen bliver du præsenteret for en lang række teknikker og systemer, der giver dig viden og værktøjer til at behandle krop og psyke. Men det er ikke alt. For at blive en god behandler skal du i lige så høj grad mestre evnen til at mærke, hvornår du skal bruge hvad – det vi også kalder indføling.

I løbet af de 2 år kommer du igennem alle hjørner af det kropsterapeutiske håndværk:

Skærmbillede 2020 05 12 kl. 12.40.18

TEKNIK OG INDFØLING

  • Teknik er det skelet, vi bygger behandlingen op på. Det er teknik, der driver behandlingen fremad.
  • Du lærer at arbejde direkte på kroppen med pulsering, tryk, greb og massageteknikker
  • Du lærer at mærke spændingstilstande - det overspændte og det underspændte, det fleksible og det ufleksible, det stivnede og det frie
  • Du lærer at afspænde kroppen
  • Efter en måned på ManuVision Uddannelsen har du tekniske færdigheder nok til at gå ud og begynde at arbejde med andre mennesker.

Ledfrigørelse er en af de teknikker, vi dykker ned i, når du har de grundlæggende færdigheder på plads. Leddene er det, der giver kroppen bevægelse, og vi kan frigøre alle kroppens led. Når spændinger i muskler, sener og bindevæv, der holder sammen på et led, er trukket skævt eller mast sammen, oplever vi mindre smidighed og bevægelighed. Og har det stået på i længere tid, kan det ikke altid rette sig ud af sig selv. Du lærer teknikker til at sætte et led bedre på plads. Fra langsomme stræk til hurtige mobiliseringer og med respekt for leddets naturlige begrænsninger.

Indføling er det, der gør teknik til behandling. Det er den sensitivitet, der skal til for at kunne mærke, hvilke teknikker der er påkrævet i den enkelte situation. Indføling handler derfor om at skærpe den sanselige intelligens eller intuition, vi også kalder for ”at se”. Det er evnen til at:

Se med alle sanser og mærke de sammenhænge, der er mellem muskler, led og knogler

Se følelserne bag en krops spændingsmønstre

Se, hvordan en persons historie viser sig i kroppen

Se, hvordan vi påvirker hinanden i alt, hvad vi foretager os

Indføling er alt det, der fortæller os om årsag og sammenhæng og vækker vores interesse for at undersøge og spørge. Det er et særkende ved Manuvision kropsterapi og måden, vi underviser på på uddannelsen.

KROPPENS FUNKTIONER

Du får en basisviden om kroppens grundlæggende funktioner, herunder bevægeapparat, organer, nervesystem, lymfesystem og fordøjelsessystem.

Du bliver introduceret til bevægeapparatet i praksis gennem øvelser, behandling og træning. Og du lærer om sammenhænge mellem de forskellige muskelgrupper, og hvordan de reagerer i bevægelse.

Du lærer også, hvorfor lymfesystemet er vigtigt for immunforsvaret og kroppens evne til at rense ud, og hvordan nervesystemet påvirker fordøjelsessystemet. Og du får en fornemmelse for de sensorer, der sidder i maveregionen, og hvordan du kan skabe kontakt til undertrykte følelser gennem tryk og indføling.

Skærmbillede 2020 05 27 kl. 15.04.22

NERVESYSTEMET

Forenklet sagt er nervesystemet det, der ligger til grund for psyken. Det er det sanseapparat, der bestemmer, om vi møder verden åbent eller lukket. Og derfor er det også gennem nervesystemet, vi kan genfortolke kroppens fortid ved at arbejde med de traumer, der ligger bag kroniske muskelspændinger og et tilbageholdt åndedræt.

Det autonome nervesystem er den del af vores nervesystem, der er uden for vores bevidste kontrol. Det er det sanseapparat, der styrer vores overlevelsesimpulser og sender signaler til kroppens muskler og organer, når vi bliver utrygge. Nervesystemet afslører vores fortid, fordi dets respons på omgivelserne afhænger af, hvordan det har “lært” at reagere ud fra tidligere erfaringer fra chok- og traume-situationer. Derfor hænger psykiske tilstande som angst og stress altid sammen med et alarmeret nervesystem.

Du får indblik i kamp/flugt-mekanismerne i chok- og traumesituationer og lærer teknikker til at berolige det autonome nervesystem. Når du kan berolige nervesystemet, kan du også arbejde med de kroniske stresstilstande, der ligger bag en krops spændingsmønstre.

Skærmbillede 2020 05 27 kl. 15.05.41

ÅNDEDRÆT OG FØLELSER

Åndedrættet er det, der binder krop, følelser og tanker sammen, og frisættelsen af åndedrættet er den mest direkte vej til at berolige nervesystemet. Åndedrættet er også den funktion i vores krop, der reagerer først og tydeligst, når vi er pressede. Derfor handler kropsterapi også om at kunne aflæse et menneskes tilstand gennem åndedrættet.

Du lærer teknikker til at afspænde åndedrættet og derigennem frisætte undertrykte følelser. For når åndedrættet flyder, flyder energien og følelserne også.

Følelser er bevægelserne inde i os, som vi kan have tendens til at undertrykke eller tilbageholde. Tilbageholdte følelser skaber spændinger og uro i kroppen. Kropsterapi handler derfor også om at få følelserne til at flyde frit gennem åndedrættet.

Du lærer at stå med - og over for - følelser, som indimellem kan være store og voldsomme, og du lærer at hjælpe og guide et andet menneske igennem turbulente tilstande uden at vakle selv.

Skærmbillede 2020 05 27 kl. 15.06.09

OPMÆRKSOMHED OG RELATION

Opmærksomhed er et fundament i arbejdet som kropsterapuet. Først når du har opmærksomhed på dig selv, kan du adskille dig fra det menneske, du behandler. Og først når du kan fokusere din opmærksomhed på andre, kan du skabe en relation.

Du får værktøjer til at træne din opmærksomhed, særligt gennem meditation, der indgår som et naturligt element i hverdagen på uddannelsen. I meditationen vender vi blikket indad. Vi træner opmærksomheden på ydre og indre indtryk og bevidstheden om forbindelsen mellem vores krop, tanker og følelser.

Det er også i meditationen, vi får en fornemmelse af, hvordan vi er forbundet med andre mennesker. Og det er netop den forbindelse, vi forsøger at skabe i relationen med det menneske, vi skal behandle.

Forskning viser, at det vigtigste kriterie i en hvilken som helst terapi-situation altid hviler på styrken af relationen mellem klient og behandler. Derfor er relationsarbejde en gennemgående del af uddannelsen. Vi tror på, at evnen til at relatere til andre mennesker altid starter med relationen til os selv. Uddannelsen giver dig derfor modspil og værktøjer til at møde dig selv og konfrontere dine blinde vinkler. Kun derved kan du møde et andet menneske og skabe den relation, der skal til for at blive en god behandler.

PSYKOLOGI OG SAMTALE

Krop og psyke hænger sammen. Derfor er psykologi også en del af det kropsterapeutiske arbejde. Psykologi er læren om det mentale liv, som det kommer til udtryk i menneskers tanker, følelser og drifter.

I kropsterapi arbejder vi ikke med hovedets fortællinger, men med kroppens sprog. Vi arbejder med det psykologiske felt gennem kroppen. Det betyder, at du lærer at mærke, hvordan stress og traumer sætter sig i nervesystem og muskelspændinger. Og får kendskab til de kropslige signaler og spændingsmønstre, der kan hænge sammen med chok- og traume-situationer.

På uddannelsen arbejder vi også med den svære kunst at tale med et andet menneske. Hvad skal siges, og hvad skal ikke siges? Du vil lære et helt nyt sprog. For når du starter på uddannelsen, skal du lære at tale til kroppen: Du skal lære at høre forskel på, hvornår du taler til klientens hoved, og hvornår og hvordan du taler til kroppen. Og du skal ikke mindst lære at lytte. Ved at lytte og aflæse kroppen, vil du lære at se og møde mennesket inde bag alle dets mange fortællinger og forsvarsmekanismer.

KROPPENS ENERGISYSTEM

Med afsæt i meridianlære og zonepunkter bliver du indført i kroppens energisystem og 5-elementsteorien om kroppens meridianbaner og følelsesmæssige forbindelser.

Det er meridianbanerne, der giver kroppen vitalitet. Forsimplet sagt er sygdom et udtryk for mangel på gennemstrømning eller blokeret energi. Derfor handler kropsterapi også om at løsne op for alt det, der forhindrer energiflowet i kroppen.

Du lærer gennem teknikker fra akupressur og zoneterapi at sætte gang i de processer, der skal til for at få energien til at flyde frit og opretholde balance i kroppens energisystem.

TRÆNING

Din krop er dit redskab. Ligesom en musiker skal øve sig på sit instrument, skal du også træne din krop for at fungere som kropsterapeut. Derfor er træning også en naturlig del af uddannelsen.

I træningen vækkes dit sanseapparat. Du mærker dig selv helt ind på celleplan. Og du får en direkte og praktisk erfaring med kroppens anatomi og bevægelighed, som du kan overføre til arbejdet ved briksen.

Træningen lærer dig også at økonomisere med dine kræfter og finde de rigtige arbejdsstillinger, så du kan stå ved briksen en hel dag. Og du får gennem erfaringen med et utal af øvelser, også praktiske værktøjer til forebyggelse og afhjælpning af skader, du kan give videre til dine klienter, når de kommer til behandling hos dig.

Uddannelsen giver dig også mulighed for at blive eksamineret i Manuvision træningen, så du efterfølgende kan undervise dit eget træningshold.

Læs mere om Manuvision Træning

OG DET, MAN IKKE KAN SÆTTE ORD PÅ

Mange elever taler om Manuvision uddannelsen som en rejse. De beskriver det som en fornemmelse af at “vågne op” eller have gennemgået en forandring. Man kan gå så langt som til at kalde noget af arbejdet på uddannelsen for en “indre bjergbestigning”. Det er arbejdet med at turde lade sanserne stå åbne og møde grænserne i sig selv.