Hvad bliver du undervist i på uddannelsen?

På Manuvision uddannelsen bliver du undervist i en lang række teknikker og systemer, der giver dig viden og værktøjer til at behandle krop og psyke. Men det er ikke alt. For at blive en god behandler skal du i lige så høj grad mestre evnen til at mærke, hvornår du skal bruge hvad – det vi også kalder indføling.

Kom med til en undervisningsgang i arbejdet med relation og indføling

I løbet af de 2 år kommer du igennem alle hjørner af det kropsterapeutiske håndværk:

Teknik og indføling

Teknik er det skelet, vi bygger behandlingen op på. Det er teknik, der driver behandlingen fremad.

  • Du lærer at arbejde direkte på kroppen med pulsering, tryk, greb og massageteknikker
  • Du lærer at mærke spændingstilstande - det overspændte og det underspændte, det fleksible og det ufleksible, det stivnede og det frie
  • Du lærer at afspænde kroppen

Efter en måned på ManuVision Uddannelsen har du tekniske færdigheder nok til at gå ud og begynde at arbejde med andre mennesker.

Ledfrigørelse er en af de teknikker, vi dykker ned i, når du har de grundlæggende færdigheder på plads. Når spændinger i muskler, sener og bindevæv, der holder sammen på et led, er trukket skævt eller mast sammen, oplever vi mindre smidighed og bevægelighed. Og har det stået på i længere tid, kan det ikke altid rette sig ud af sig selv. Du lærer teknikker til at sætte et led bedre på plads. Fra langsomme stræk til hurtige mobiliseringer og med respekt for leddets naturlige begrænsninger.

Indføling er det, der gør teknik til behandling. Det er den sensitivitet, der skal til for at kunne mærke, hvilke teknikker der er påkrævet i den enkelte situation. Indføling handler derfor om at skærpe den sanselige intelligens eller intuition, vi også kalder for ”at se”. Det er evnen til at:

  • Se med alle sanser og mærke de sammenhænge, der er mellem muskler, led og knogler
  • Se følelserne bag en krops spændingsmønstre
  • Se, hvordan en persons historie viser sig i kroppen
  • Se, hvordan vi påvirker hinanden i alt, hvad vi foretager os

Indføling er alt det, der fortæller os om årsag og sammenhæng og vækker vores interesse for at undersøge og spørge. Det er et særkende ved Manuvision kropsterapi og måden, vi underviser på på uddannelsen.

Nervesystemet

Forenklet sagt er nervesystemet det, der ligger til grund for psyken. Det er det sanseapparat, der bestemmer, om vi møder verden åbent eller lukket. Og derfor er det også gennem nervesystemet, vi kan genfortolke kroppens fortid ved at arbejde med de traumer, der ligger bag kroniske muskelspændinger og et tilbageholdt åndedræt.

Det autonome nervesystem er den del af vores nervesystem, der er uden for vores bevidste kontrol. Det er det sanseapparat, der styrer vores overlevelsesimpulser og sender signaler til kroppens muskler og organer, når vi bliver utrygge. Nervesystemet afslører vores fortid, fordi dets respons på omgivelserne afhænger af, hvordan det har “lært” at reagere ud fra tidligere erfaringer fra traume-situationer. Derfor hænger psykiske tilstande som angst og stress altid sammen med et alarmeret nervesystem.

Du får indblik i kamp/flugt-mekanismerne i chok- og traume-situationer og lærer teknikker til at berolige det autonome nervesystem. Når du kan berolige nervesystemet, kan du også arbejde med de kroniske stress-tilstande, der ligger bag en krops spændingsmønstre.

'Du får indblik i kamp/flugt-mekanismerne i chok- og traume-situationer og lærer teknikker til at berolige det autonome nervesystem. Når du kan berolige nervesystemet, kan du også arbejde med de kroniske stress-tilstande, der ligger bag en krops spændingsmønstre.'

Åndedræt og følelser

Åndedrættet er det, der binder krop, følelser og tanker sammen, og frisættelsen af åndedrættet er den mest direkte vej til at berolige nervesystemet. Åndedrættet er også den funktion i vores krop, der reagerer først og tydeligst, når vi er pressede. Derfor handler kropsterapi også om at kunne aflæse et menneskes tilstand gennem åndedrættet. 

Du lærer teknikker til at afspænde åndedrættet og derigennem frisætte undertrykte følelser. For når åndedrættet flyder, flyder energien og følelserne også.

Følelser er bevægelserne inde i os, som vi kan have tendens til at undertrykke eller tilbageholde. Tilbageholdte følelser skaber spændinger og uro i kroppen. Kropsterapi handler derfor også om at få følelserne til at flyde frit gennem åndedrættet.

Du lærer at stå med - og over for - følelser, som indimellem kan være store og voldsomme, og du lærer at hjælpe og guide et andet menneske igennem turbulente tilstande uden at vakle selv.

'Du lærer teknikker til at afspænde åndedrættet og derigennem frisætte undertrykte følelser. For når åndedrættet flyder, flyder energien og følelserne også.'

Opmærksomhed og relation

Opmærksomhed er evnen til at være bevidst om flere elementer på én gang. Det er gennem opmærksomhed, at du på samme tid kan være bevidst om både dig selv og et andet menneske - det, der adskiller jer, og det, der forbinder jer. Den gør dig i stand til at se den anden som et helt menneske og er dermed forudsætningen for at skabe en autentisk relation til klienten. Derfor er opmærksomhed et fundament i arbejdet som Manuvision kropsterapeut.

Du får værktøjer til at træne din opmærksomhed, både gennem ​meditation​ og en række øvelser, vi har forfinet igennem 22 år. I meditationen vender vi blikket indad. Vi træner opmærksomheden på indre og ydre indtryk og bevidstheden om forbindelsen mellem vores krop, tanker og følelser. Med Manuvisions opmærksomhedsøvelser vender vi blikket udad. Vi træner opmærksomheden på jordforbindelse og interaktion med omverdenen. Det er her, du opbygger evnen til at bruge din krop let og uanstrengt og skabe flow i dine bevægelser. Det understøtter også din indføling og dine hænders berøring.

Forskning viser, at det vigtigste kriterie i en hvilken som helst terapi-situation er styrken af relationen mellem klient og terapeut. Derfor er relationsarbejde en​ ​gennemgående del af Manuvision uddannelsen. Vi giver dig modspil og værktøjer til at konfrontere dine blinde vinkler og opnå større selvindsigt. Kun derved kan du møde et andet menneske og skabe den dybe relation, der forventes af en Manuvision kropsterapeut.

'Vi træner opmærksomheden på indre og ydre indtryk og bevidstheden om forbindelsen mellem vores krop, tanker og følelser.'

Kroppen og dens funktioner

Du vil få grundig indsigt i bevægeapparatets opbygning af knogler, led, muskler, sener og bindevæv. Du lærer om sammenhænge mellem de forskellige muskelgrupper, og hvordan de reagerer i bevægelse. Gennem øvelser, behandling og træning, vil du opbygge en praktisk forståelse og erfaring, der gør dig i stand til at afhjælpe funktionsforstyrrelser og ubalancer i bevægeapparatet.

Du får også en basisviden om kroppens andre grundlæggende funktioner, herunder organerne, lymfesystem og fordøjelsessystem. Du lærer bl.a., hvorfor lymfesystemet er vigtigt for immunforsvaret og kroppens evne til at rense ud, og hvordan nervesystemet, fordøjelsessystemet og psyken påvirker hinanden.

Gradvist får du overblik over det komplekse feedback-system, som den menneskelige organisme er. Du vil opbygge en evne til at bearbejde konkrete problemstillinger og samtidig igangsætte kroppens selvhelbredende processer, så du lader kroppen “gøre arbejdet” mest muligt selv.

Psykologi og samtale

Krop og psyke hænger sammen. Derfor er psykologi også en del af det kropsterapeutiske arbejde. Psykologi er læren om det mentale liv, som det kommer til udtryk i menneskers tanker, følelser og drifter.

I kropsterapi arbejder vi ikke med hovedets fortællinger, men med kroppens sprog. Vi arbejder med det psykologiske felt gennem kroppen. Det betyder, at du lærer at mærke, hvordan stress og traumer sætter sig i nervesystem og muskelspændinger. Og får kendskab til de kropslige signaler og spændingsmønstre, der kan hænge sammen med chok- og traume-situationer.

På uddannelsen arbejder vi også med den svære kunst at tale med et andet menneske. Hvad skal siges, og hvad skal ikke siges? Du vil lære et helt nyt sprog. For når du starter på uddannelsen, skal du lære at tale til kroppen: Du skal lære at høre forskel på, hvornår du taler til klientens hoved, og hvornår og hvordan du taler til kroppen. Og du skal ikke mindst lære at lytte. Ved at lytte og aflæse kroppen, vil du lære at se og møde mennesket inde bag alle dets mange fortællinger og forsvarsmekanismer.

'I kropsterapi arbejder vi ikke med hovedets fortællinger, men med kroppens sprog. Vi arbejder med det psykologiske felt gennem kroppen. Det betyder, at du lærer at mærke, hvordan stress og traumer sætter sig i nervesystem og muskelspændinger.'

Kroppens energisystem

Med afsæt i meridianlære og zonepunkter bliver du indført i kroppens energisystem og 5-elementsteorien om kroppens meridianbaner og følelsesmæssige forbindelser.

Det er meridianbanerne, der giver kroppen vitalitet. Forsimplet sagt er sygdom et udtryk for mangel på gennemstrømning eller blokeret energi. Derfor handler kropsterapi også om at løsne op for alt det, der forhindrer energiflowet i kroppen.

Du lærer gennem teknikker fra akupressur og zoneterapi at sætte gang i de processer, der skal til for at få energien til at flyde frit og opretholde balance i kroppens energisystem.

'Du lærer gennem teknikker fra akupressur og zoneterapi at sætte gang i de processer, der skal til for at få energien til at flyde frit og opretholde balance i kroppens energisystem.'

Træning

Din krop er dit redskab. Ligesom en musiker skal øve sig på sit instrument, skal du også træne din krop for at fungere som kropsterapeut. Derfor er træning også en naturlig del af uddannelsen.

I træningen vækkes dit sanseapparat. Du mærker dig selv helt ind på celleplan. Og du får en direkte og praktisk erfaring med kroppens anatomi og bevægelighed, som du kan overføre til arbejdet ved briksen.

Træningen lærer dig også at økonomisere med dine kræfter og finde de rigtige arbejdsstillinger, så du kan stå ved briksen en hel dag. Og du får gennem erfaringen med et utal af øvelser, også praktiske værktøjer til forebyggelse og afhjælpning af skader, du kan give videre til dine klienter, når de kommer til behandling hos dig.

'I træningen vækkes dit sanseapparat. Du mærker dig selv helt ind på celleplan. Og du får en direkte og praktisk erfaring med kroppens anatomi og bevægelighed, som du kan overføre til arbejdet ved briksen.'

Og det, man ikke kan sætte ord på

Mange elever taler om Manuvision uddannelsen som en rejse. De beskriver det som en fornemmelse af at  “vågne op” eller have gennemgået en forandring. Det er også derfor, vi ynder at kalde noget af arbejdet på uddannelsen for en “indre bjergbestigning”. Det er arbejdet med at turde lade sanserne stå åbne og møde grænserne i sig selv.

Flere vil opleve modstand undervejs, som man gør, når sanseapparatet vækkes til live, og grænserne afsøges. Men det er også i det felt, man kan skabe forandring. Måske bryder man med nogle af de gamle mønstre og dårlige vaner, der har begrænset ens muskulatur og blik på verden. Og måske åbner der sig nye, uforudsete retninger i livet.

'Mange elever taler om Manuvision uddannelsen som en rejse. De beskriver det som en fornemmelse af at “vågne op” eller have gennemgået en personlig forandring'

Tilmeld dig infomøde

Til dig, der vil høre om vores uddannelse til kropsterapeut. Mød vores undervisere, se en behandling og kom selv på briksen og oplev, hvad Manuvision kropsterapi kan.

Afholdes næste gang:

Sted: København
Tid: Torsdag d. 16. november kl. 17-19.30

Sted: Aarhus
Tid: Mandag d. 13. november kl. 17-19.30

Tilmeld dig introdag

Til dig, der vil have en forsmag på en undervisningsgang på uddannelsen. Bliv introduceret til basale teknikker og lær om sammenhængen mellem krop og psyke. Primært for dig, som allerede har været til infomøde.

Afholdes næste gang:

Sted: København
Tid: 19. november 2023 kl. 10-15

Sted: Aarhus
Tid: 19. november 2023 kl. 10-15

Vil du vide mere? Kontakt vores studievejledere

Mette Thaisen – København.

Lise Ørting – Aarhus