På Manuvision uddannelsen kommer du igennem alle hjørner af kropsterapien i en cirkel af praksisorienteret indlæring, hvor behandling og træning af opmærksomhed er omdrejningspunktet. Du bliver undervist af lærere, der er mestre i kropsterapi, og som følger dig tæt i din udvikling. Undervisningen foregår ved briksen, og du lærer først og fremmest gennem kroppen.

om manuvision uddannelsen internater

Det bliver du undervist i

På Manuvision uddannelsen bliver du undervist i en lang række teknikker og systemer, der giver dig viden og værktøjer til at behandle krop og psyke. I løbet af de 2 år kommer du igennem alle hjørner af det kropsterapeutiske håndværk:

 • Teknik og indføling
 • Nervesystemet
 • Åndedræt og følelser
 • Opmærksomhed og relation
 • Kroppen og dens funktioner
 • Psykologi og samtale
 • Kroppens energisystem
 • Træning

I løbet af de 2 år kommer du igennem alle hjørner af det kropsterapeutiske håndværk:

Teknik og indføling

Teknik er det skelet, vi bygger behandlingen op på. Det er teknik, der driver behandlingen fremad.

 • Du lærer at arbejde direkte på kroppen med pulsering, tryk, greb og massageteknikker
 • Du lærer at mærke spændingstilstande – det overspændte og det underspændte, det fleksible og det ufleksible, det stivnede og det frie
 • Du lærer at afspænde kroppen

Efter en måned på ManuVision Uddannelsen har du tekniske færdigheder nok til at gå ud og begynde at arbejde med andre mennesker.

Ledfrigørelse er en af de teknikker, vi dykker ned i, når du har de grundlæggende færdigheder på plads. Når spændinger i muskler, sener og bindevæv, der holder sammen på et led, er trukket skævt eller mast sammen, oplever vi mindre smidighed og bevægelighed. Og har det stået på i længere tid, kan det ikke altid rette sig ud af sig selv. Du lærer teknikker til at sætte et led bedre på plads. Fra langsomme stræk til hurtige mobiliseringer og med respekt for leddets naturlige begrænsninger.

Indføling er det, der gør teknik til behandling. Det er den sensitivitet, der skal til for at kunne mærke, hvilke teknikker der er påkrævet i den enkelte situation. Indføling handler derfor om at skærpe den sanselige intelligens eller intuition, vi også kalder for ”at se”. Det er evnen til at:

 • Se med alle sanser og mærke de sammenhænge, der er mellem muskler, led og knogler
 • Se følelserne bag en krops spændingsmønstre
 • Se, hvordan en persons historie viser sig i kroppen
 • Se, hvordan vi påvirker hinanden i alt, hvad vi foretager os

Indføling er alt det, der fortæller os om årsag og sammenhæng og vækker vores interesse for at undersøge og spørge. Det er et særkende ved Manuvision kropsterapi og måden, vi underviser på på uddannelsen.

NERVESYSTEMET

Forenklet sagt er nervesystemet det, der ligger til grund for psyken. Det er det sanseapparat, der bestemmer, om vi møder verden åbent eller lukket. Og derfor er det også gennem nervesystemet, vi kan genfortolke kroppens fortid ved at arbejde med de traumer, der ligger bag kroniske muskelspændinger og et tilbageholdt åndedræt.

Det autonome nervesystem er den del af vores nervesystem, der er uden for vores bevidste kontrol. Det er det sanseapparat, der styrer vores overlevelsesimpulser og sender signaler til kroppens muskler og organer, når vi bliver utrygge. Nervesystemet afslører vores fortid, fordi dets respons på omgivelserne afhænger af, hvordan det har “lært” at reagere ud fra tidligere erfaringer fra traume-situationer. Derfor hænger psykiske tilstande som angst og stress altid sammen med et alarmeret nervesystem.

Du får indblik i kamp/flugt-mekanismerne i chok- og traume-situationer og lærer teknikker til at berolige det autonome nervesystem. Når du kan berolige nervesystemet, kan du også arbejde med de kroniske stress-tilstande, der ligger bag en krops spændingsmønstre.

‘Du får indblik i kamp/flugt-mekanismerne i chok- og traume-situationer og lærer teknikker til at berolige det autonome nervesystem. Når du kan berolige nervesystemet, kan du også arbejde med de kroniske stress-tilstande, der ligger bag en krops spændingsmønstre.’

ÅNDEDRÆT OG FØLELSER

Åndedrættet er det, der binder krop, følelser og tanker sammen, og frisættelsen af åndedrættet er den mest direkte vej til at berolige nervesystemet. Åndedrættet er også den funktion i vores krop, der reagerer først og tydeligst, når vi er pressede. Derfor handler kropsterapi også om at kunne aflæse et menneskes tilstand gennem åndedrættet. 

Du lærer teknikker til at afspænde åndedrættet og derigennem frisætte undertrykte følelser. For når åndedrættet flyder, flyder energien og følelserne også.

Følelser er bevægelserne inde i os, som vi kan have tendens til at undertrykke eller tilbageholde. Tilbageholdte følelser skaber spændinger og uro i kroppen. Kropsterapi handler derfor også om at få følelserne til at flyde frit gennem åndedrættet.

Du lærer at stå med – og over for – følelser, som indimellem kan være store og voldsomme, og du lærer at hjælpe og guide et andet menneske igennem turbulente tilstande uden at vakle selv.

‘Du lærer teknikker til at afspænde åndedrættet og derigennem frisætte undertrykte følelser. For når åndedrættet flyder, flyder energien og følelserne også.’

OPMÆRKSOMHED OG RELATION

Opmærksomhed er evnen til at være bevidst om flere elementer på én gang. Det er gennem opmærksomhed, at du på samme tid kan være bevidst om både dig selv og et andet menneske – det, der adskiller jer, og det, der forbinder jer. Den gør dig i stand til at se den anden som et helt menneske og er dermed forudsætningen for at skabe en autentisk relation til klienten. Derfor er opmærksomhed et fundament i arbejdet som Manuvision kropsterapeut.

Du får værktøjer til at træne din opmærksomhed, både gennem ​meditation​ og en række øvelser, vi har forfinet igennem 22 år. I meditationen vender vi blikket indad. Vi træner opmærksomheden på indre og ydre indtryk og bevidstheden om forbindelsen mellem vores krop, tanker og følelser. Med Manuvisions opmærksomhedsøvelser vender vi blikket udad. Vi træner opmærksomheden på jordforbindelse og interaktion med omverdenen. Det er her, du opbygger evnen til at bruge din krop let og uanstrengt og skabe flow i dine bevægelser. Det understøtter også din indføling og dine hænders berøring.

Forskning viser, at det vigtigste kriterie i en hvilken som helst terapi-situation er styrken af relationen mellem klient og terapeut. Derfor er relationsarbejde en​ ​gennemgående del af Manuvision uddannelsen. Vi giver dig modspil og værktøjer til at konfrontere dine blinde vinkler og opnå større selvindsigt. Kun derved kan du møde et andet menneske og skabe den dybe relation, der forventes af en Manuvision kropsterapeut.

‘Vi træner opmærksomheden på indre og ydre indtryk og bevidstheden om forbindelsen mellem vores krop, tanker og følelser.’

KROPPEN OG DENS FUNKTIONER

Du vil få grundig indsigt i bevægeapparatets opbygning af knogler, led, muskler, sener og bindevæv. Du lærer om sammenhænge mellem de forskellige muskelgrupper, og hvordan de reagerer i bevægelse. Gennem øvelser, behandling og træning, vil du opbygge en praktisk forståelse og erfaring, der gør dig i stand til at afhjælpe funktionsforstyrrelser og ubalancer i bevægeapparatet.

Du får også en basisviden om kroppens andre grundlæggende funktioner, herunder organerne, lymfesystem og fordøjelsessystem. Du lærer bl.a., hvorfor lymfesystemet er vigtigt for immunforsvaret og kroppens evne til at rense ud, og hvordan nervesystemet, fordøjelsessystemet og psyken påvirker hinanden.

Gradvist får du overblik over det komplekse feedback-system, som den menneskelige organisme er. Du vil opbygge en evne til at bearbejde konkrete problemstillinger og samtidig igangsætte kroppens selvhelbredende processer, så du lader kroppen “gøre arbejdet” mest muligt selv.

PSYKOLOGI OG SAMTALE

Krop og psyke hænger sammen. Derfor er psykologi også en del af det kropsterapeutiske arbejde. Psykologi er læren om det mentale liv, som det kommer til udtryk i menneskers tanker, følelser og drifter.

I kropsterapi arbejder vi ikke med hovedets fortællinger, men med kroppens sprog. Vi arbejder med det psykologiske felt gennem kroppen. Det betyder, at du lærer at mærke, hvordan stress og traumer sætter sig i nervesystem og muskelspændinger. Og får kendskab til de kropslige signaler og spændingsmønstre, der kan hænge sammen med chok- og traume-situationer.

På uddannelsen arbejder vi også med den svære kunst at tale med et andet menneske. Hvad skal siges, og hvad skal ikke siges? Du vil lære et helt nyt sprog. For når du starter på uddannelsen, skal du lære at tale til kroppen: Du skal lære at høre forskel på, hvornår du taler til klientens hoved, og hvornår og hvordan du taler til kroppen. Og du skal ikke mindst lære at lytte. Ved at lytte og aflæse kroppen, vil du lære at se og møde mennesket inde bag alle dets mange fortællinger og forsvarsmekanismer.

‘I kropsterapi arbejder vi ikke med hovedets fortællinger, men med kroppens sprog. Vi arbejder med det psykologiske felt gennem kroppen. Det betyder, at du lærer at mærke, hvordan stress og traumer sætter sig i nervesystem og muskelspændinger.’

Manuvision - det-bliver-du-undervist-i

KROPPENS ENERGISYSTEM

Med afsæt i meridianlære og zonepunkter bliver du indført i kroppens energisystem og 5-elementsteorien om kroppens meridianbaner og følelsesmæssige forbindelser.

Det er meridianbanerne, der giver kroppen vitalitet. Forsimplet sagt er sygdom et udtryk for mangel på gennemstrømning eller blokeret energi. Derfor handler kropsterapi også om at løsne op for alt det, der forhindrer energiflowet i kroppen.

Du lærer gennem teknikker fra akupressur og zoneterapi at sætte gang i de processer, der skal til for at få energien til at flyde frit og opretholde balance i kroppens energisystem.

‘Du lærer gennem teknikker fra akupressur og zoneterapi at sætte gang i de processer, der skal til for at få energien til at flyde frit og opretholde balance i kroppens energisystem.’

OG DET, MAN IKKE KAN SÆTTE ORD PÅ

Mange elever taler om Manuvision uddannelsen som en rejse. De beskriver det som en fornemmelse af at  “vågne op” eller have gennemgået en forandring. Det er også derfor, vi ynder at kalde noget af arbejdet på uddannelsen for en “indre bjergbestigning”. Det er arbejdet med at turde lade sanserne stå åbne og møde grænserne i sig selv.

Flere vil opleve modstand undervejs, som man gør, når sanseapparatet vækkes til live, og grænserne afsøges. Men det er også i det felt, man kan skabe forandring. Måske bryder man med nogle af de gamle mønstre og dårlige vaner, der har begrænset ens muskulatur og blik på verden. Og måske åbner der sig nye, uforudsete retninger i livet.

‘Mange elever taler om Manuvision uddannelsen som en rejse. De beskriver det som en fornemmelse af at “vågne op” eller have gennemgået en personlig forandring’

Hands on mesterlære

Det meste af undervisningen foregår ved briksen, og din indlæring foregår først og fremmest gennem kroppen. Undervisningen er bygget op om mesterlæreprincippet, og dine undervisere er mestre i kropsterapi. I gennemsnit har de hver især omkring 20.000 behandlinger i hænderne og 15 års erfaring med at undervise.

Underviser-teamet består af 11 lærere, der tilbyder hver deres tilgang til at behandle. Der er ikke én rigtig måde at behandle på. Forskellighed er ofte årsag til konflikter, men hos Manuvision er forskellighed en naturlig del af enhver udviklingsproces. Derfor er undervisernes forskellighed vigtig, fordi det sikrer, at du får en bred indføring i det kropsterapeutiske håndværk og flere profiler at spejle dig i.

‘Undervisningen er bygget op om mesterlæreprincippet, og dine undervisere er mestre i kropsterapi. I gennemsnit har de hver især omkring 20.000 behandlinger i hænderne og 15 års erfaring med at undervise.’

Læs mere: Underviserne

Personlig talentudvikling

Du vil få tildelt en personlig kontaktlærer, som følger dig tæt gennem de to år. Og du modtager løbende personlige evalueringer, der understøtter din udvikling og læringsproces.

Vores tilgang til læring er, at “all models are wrong, but some are useful”. Derfor forsøger vi ikke at presse et system ned over dig. Vores fokus er at hjælpe og guide dig til at udvikle dit personlige talent og til at finde din egen vej som behandler.

Gennem mesterlære-princippet arbejder vi det, man kalder implicit læring. Det betyder, at vi ikke fortæller dig, hvad du skal gøre, men at vi støtter dig og giver dig modspil til selv at udvikle og øve din behandler-praksis.

‘Vores fokus er at hjælpe og guide dig til at udvikle dit personlige talent og til at finde din egen vej som behandler.’

Internater

Manuvision uddannelsen består af fire internater: Udlands-internater til Tyskland og Sverige og et årligt fasteinternat.

På internaterne i Tyskland og Sverige får vi mulighed for at dykke intensivt ned i arbejdet med at behandle. Det er her, det virkelig rykker. I naturskønne omgivelser går vi i dybden med alt det, der løfter kropsterapi fra teknikker til behandling: Hvordan skaber jeg en relation til den, der ligger på briksen? Og hvad er det, der kan stå i vejen for opmærksomhed og indføling i relationen til klienten?

På de to, årlige fasteinternater udrenser du kroppen. Fasten er med til at skærpe dine sanser og et led i arbejdet med at kultivere din opmærksomhed. Du lærer, hvordan du reagerer, når hverdagens stimulanser bliver taget fra dig. Og du får kendskab til forskellige fødevaregrupper, og hvordan de indvirker på din krop og psyke.

‘I naturskønne omgivelser går vi i dybden med alt det, der løfter kropsterapi fra teknikker til behandling’

Læs mere: Internater

Behandler-praktik og klinikdrift

Helt fra starten af Manuvision uddannelsen bliver du opfordret til at lave elevbehandlinger uden for skolen. Det har et dobbelt formål: Dels vil du her få det meste af den erfaring, der er nødvendig for, at du har noget at bringe til undervisningen. Dels vil du allerede, når du er færdig med ManuVision Uddannelsen, have opbygget en kundekreds og stå med et fundament for at starte din egen forretning.

Du vil også blive opfordret til at selvtræne så meget som muligt, fordi det skaber et fundament for din fremtidige behandlingspraksis og samtidig gør din egen krop i stand til at stå og arbejde fysisk ved en briks i mange timer – uden at blive slidt.

Behandler-praktikken er også en mulighed for at finansiere noget af uddannelsen undervejs.

På den sidste del af uddannelsen vil du også få introduktion til klinikdrift, som ruster dig til at starte din egen selvstændige behandlerpraksis, når du er færdiguddannet.

Læs mere: Elever fortæller

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, som du skal bestå, for at kunne kalde dig Manuvision kropsterapeut.

Uddannelsen til kropsterapeut giver dig desuden mulighed for at blive RAB-godkendt. Det betyder, at du kan komme i registreringsordningen Registreret Alternativ Behandler under Sundhedsministeriet og kan benytte dig af den beskyttede RAB-titel.

Du får mulighed for at blive markedsført på Manuvisions behandlerside for 1200 kr. om året.

TILMELD DIG INTROAFTEN

Til dig, der vil høre om vores uddannelse til kropsterapeut. Mød vores undervisere, se en behandling og kom selv på briksen og oplev, hvad Manuvision kropsterapi kan.

Sted: København
Kommende datoer:
Onsdag d. 7. august kl. 17-19.30
Torsdag d. 3. oktober kl. 17-19.30

Sted: Aarhus
Kommende datoer:
Mandag d. 12. august kl. 17-19.30
Mandag d. 30. september kl. 17-19.30

LÆS OM ANDRE ELEVER

”Jeg har altid været fascineret af hvad Manuvisions behandlingsform kunne, i forhold til at skabe ro og balance i mennesker.” Elever fortæller


Oversigt

Vil du vide mere? Kontakt vores studievejledere

Maria Myhlendorph – København
Email: maria@manuvision.dk
Teleofon: 22 73 11 23

Lise Ørting – Aarhus
Email: lise@manuvision.dk
Teleofon: 28 84 35 11